سعید فراهانی

چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد ----------- من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
آبان 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست