رمز پیروزی خلق

همه جا کفر و دروغ                             همه جا ظلم و ستم
چهره مــردم شـهــر                            هــمــگــی آیــه غــم

قــصـرها قــصـر بلا                             حاکمش تشنه خون
مــردم شهـر فقیر                             هـمـه در بـنـد و زبون

حقشان قسمت گـرگ                       فرششان خاک زمین
هــمـه در رنـج و عذاب                       حـاکـمـش کاخ نشین

در جـواب یــک نــدا                          خلقی آمد به خروش
گفت هان ای زن و مرد                      جــامــه رزم بپوش

روز قیام است و جهاد                        کشتن دیو  بد نهاد

خلق بیدار شدند                              همه آماده جنگ
سینه‌ها مثل سپر                            جلوی تیر و تفنگ

هـمـه آمــاده رزم                              بی هراس از غم نان
نقش بست روی زمین                      خون هر پیر و جوان

روز قیام است و جهاد                       کشتن دیو  بد نهاد

کاخ ابلیس زمان                             گشت ویران و خراب
آرزوهای محال                                همه شد نقش بر آب

کسب آزادی و حق                          شد قیام زن و مرد
نه مسلسل نه تفنگ                      چاره کار نکرد

رمز پیروزی خلق                            عزم چون آهن ماست
دین خون شهدا                             همه بر گردن ماست

/ 0 نظر / 24 بازدید